Олешинська громада
Хмельницький район, Хмельницька область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ IX ЧЕРГОВОЇ сесії Про затвердження Типового контракту з керівником загальноосвітнього навчального закладу/ навчально-виховного комплексу Олешинської сільської ради

Посилання на проект: https://rada.info/upload/users_files/04403769/83b90e2034e9e0ee5fc40de21053cf0b.pdf

Проект

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН   

ОЛЕШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ №_____

IX   чергової сесії VII   скликання

 

 

    від 27 липня 2018 року

    село Олешин

 

  

Про затвердження  Типового контракту з

керівником загальноосвітнього навчального

закладу/ навчально-виховного  комплексу

Олешинської сільської ради

 

             Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,   положення «Про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти Олешинської сільської ради», керуючись   Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    сесія  сільської ради

    

 

 

            ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Затвердити типову форму строкового контракту з керівником загальноосвітнього навчального закладу, який належить  до спільної власності територіальної громади сіл   Олешинської сільської ради Хмельницького  району Хмельницької області області

( типова форма контракту додається).

 

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на  Постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, правопорядку, культури і соціального захисту населення.

 

 

 

 

             Сільський голова                                                             В.С. Осядлий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення IX чергової сесії

Олешинської сілької ради VII скликання від

27 липня  2018 року № ______

 

 

ТИПОВА ФОРМА

строкового контракту з керівником загальноосвітнього навчального закладу, який належить  до спільної власності територіальної громади сіл   Олешинської сільської ради Хмельницького  району Хмельницької області області

 

 

______________________________________________________________________________,
(повна назва органу, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад)

в особі _________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу, до сфери управління якого належить

(в управлінні якого перебуває) заклад)

який діє на підставі __________________ (далі – Роботодавець), з однієї сторони, та

громадянин ____________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

 (далі - Керівник), з іншої сторони, уклали цей контракт про нижченаведене:

:__________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)

призначається на посаду _________________________________________________________
                                                                               (найменування посади і закладу)

на строк дії цього контракту.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник здійснює безпосереднє управління навчальним закладом на підставі єдиноначальності та умовах, викладених у контракті, відповідно до чинного  законодавства України, рішень Хмельницької обласної   ради , розпоряджень голови Олешинської сільської ради та статуту навчального закладу.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником і Роботодавцем.

1.3. Керівник є представником навчального закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах наданих повноважень та несе відповідальність за свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.  

1.4. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Роботодавцю в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом закладу та цим контрактом.

1.5. Прийняття Керівника здійснюється на підставі позитивного висновку конкурсної комісії, погодження кандидатури на посаду  та розпорядження сільського голови Олешинської сільської ради. Надання відпустки Керівнику та направлення його у службове відрядження проводиться відповідно до чинного законодавства згідно з розпорядження сільського голови Олешинської сільської ради.

Звільнення Керівника із займаної посади здійснюється на підставі розпорядження сільського голови Олешинської сільської ради.

1.6. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин Керівника, його обов’язки виконує заступник Керівника, посадовими обов’язками якого це передбачено, або особа, яка призначається розпорядженням сільського голови Олешинської сільської ради.

 

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

  1. Обов’язки керівника:
    1. Володіння комп’ютером (базовий рівень).

Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності навчального закладу відповідно до його статуту, чинного законодавства України.

2.1.2. Спільно з педагогічною радою закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку навчального закладу, приймає рішення про програмне планування його роботи.

2.1.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку навчального закладу, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу та інших локальних нормативно-правових актів і навчально-методичних документів.

2.1.4. Забезпечує складання  тарифікаційного списку,  дотримуючись найменування посад, передбачених Типовими штатними нормативами, та подає їх на затвердження Роботодавцю.

2.1.5. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності навчального закладу.

2.1.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників навчального закладу.

2.1.7. Бере участь у відборі кадрів та розподілі обов’язків між працівниками навчального закладу.

2.1.8. Укладає трудові договори з новими працівниками за наявності висновку відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; контролює своєчасне проведення медичних оглядів працівників.

2.1.9. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників навчального закладу, графіки відпусток.

2.1.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

2.1.11.  Визначає порядок, розміри преміювання працівників навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації навчального закладу та  роботодавцем за наявності коштів.

2.1.12. Формує контингент учнів відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» , забезпечує соціальний захист прав дітей.

2.1.13. Забезпечує державну реєстрацію навчального закладу, державну атестацію  навчального закладу.

2.1.14. Забезпечує створення в навчальному закладі необхідних умов для організації харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та якість харчування учнів.

2.1.15. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами  і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які замінюють).

2.1.16. Керує діяльністю педагогічної ради навчального закладу.

2.1.17. Координує в навчальному закладі діяльність дитячих організацій (об’єднань).

2.1.18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для функціонування інститутів громадського самоврядування в закладі, сприяє роботі первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним законодавством.

2.1.19. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання бюджетних коштів та виконану роботу за рік на загальних зборах педагогічного колективу, батьківських комітетів, рад, а також оприлюднення на веб-сайті навчального закладу.

2.1.20. Забезпечує залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів для здійснення діяльності, передбаченої статутом закладу, в рамках чинного законодавства.

2.1.21. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за навчальним закладом майна, організовує діловодство, вчасно подає статистичну звітність.

2.1.22. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і статутом навчального закладу; виконує завдання і обов’язки, передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.

2.1.23. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з  діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонти приміщень навчального закладу.

2.1.24. Затверджує посадові інструкції для працівників навчального закладу.

2.1.25. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення навчально-виховного процесу.

2.1.26. Виносить на обговорення трудового колективу пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.

2.1.27. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.

2.1.28. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та  зниження захворювань працівників і учнів.

2.1.29. Організовує роботу комісії щодо прийому закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти.

2.1.30. Забезпечує виконання чинних нормативно-правових актів з охорони праці, державного нагляду і технічної інспекції.

2.1.31. Негайно повідомляє Роботодавця, батьків (особу чи осіб, що їх замінюють) травмованої особи про нещасний випадок, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до чинного законодавства.

2.1.32. Укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації виконання щорічної угоди з охорони праці, підводить підсумки виконання угод з охорони праці один раз на півріччя.

2.1.33. Затверджує, за узгодженням із службою з охорони праці закладу (особою, на які покладено обов’язки служби з охорони праці), інструкції для працівників з охорони праці; у визначені законодавством терміни організовує перегляд чинних інструкцій з охорони праці.

2.1.34. Забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктажу на робочому місці з працівниками навчального закладу; оформлення проведення інструктажів у відповідних журналах.

2.1.35. Планує та створює умови для проведення у встановленому порядку періодичного навчання спеціалістів, представників профспілки з питань охорони праці, працівників навчального закладу з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти, охорони праці та галузевою профспілкою.

2.1.36. Забезпечує навантаження працівників, учнів з урахуванням їх психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку, надання відпустки, згідно із затвердженим графіком.

2.1.37. Забороняє проведення навчально-виховного процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працівників.

2.1.38. Проходить періодичне медичне обстеження.

2.1.39. Працює в режимі ненормованого робочого дня.

2.1.40. Дотримується етичних норм поведінки в навчальному закладі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.

2.1.41. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, згідно із законодавством, статутом навчального закладу і цим Контрактом.

2.1.42. Не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, Керівник звітує про виконану роботу перед Роботодавцем та на загальних зборах колективу.

2.2. Права Керівника:

          2.2.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва навчальним закладом за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства освіти і науки України, Роботодавця.

2.2.2. Діє від імені навчального закладу, представляє його інтереси в   підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності без довіреності.

2.2.3. Розпоряджається майном навчального закладу в межах делегованих повноважень відповідно до статуту та чинного законодавства.

2.2.4. Розпоряджається коштами у межах бюджетних асигнувань, позабюджетними коштами навчального закладу, контролює їх цільове використання.

2.2.5. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові для виконання всіма працівниками закладу.

2.2.6. Укладає та розриває трудові договори з педагогічними та технічними працівниками навчального закладу.

2.2.7. Звертається з клопотаннями до Олешинської сільської ради про заохочення і притягнення  до дисциплінарної та іншої відповідальності педагогічних працівників, накладає на працівників закладу стягнення згідно з чинним законодавством України.

 

ІІІ. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

   3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

   3.1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

  1. Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.
  2. Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної праці тощо).

3.1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо).

3.1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється Роботодавцем відповідно до Положення про преміювання за високі показники в роботі, передбаченого колективним договором навчального закладу, за погодженням з профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної профспілкової організації.

3.1.6. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється Роботодавцем відповідно до Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових  актів за наявності коштів.

            3.2. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

3.3. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія за високі показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків зменшується або не виплачується.

3.4. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Керівнику може виплачуватися премія в межах фонду оплати праці за наказом Роботодавця.

3.5. Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженого в установленому порядку.

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

4.1. Роботодавець зобов’язаний:

4.1.1. Забезпечувати навчальний заклад (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування навчального закладу в межах бюджетного фінансування.

4.1.2.  Надавати інформацію на запити навчального закладу.

4.1.3. Організовувати і проводити  контроль за  навчально-виховним процесом.

4.1.4. Проводити не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, державну атестацію навчального закладу.

4.1.5. У період між державною атестацією проводити перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від  стану навчально-виховної роботи, звернень громадян.

 

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод, які є невід’ємною частиною Контракту. Контракт припиняє дію з підстав, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Контракту.

5.2. Дострокове припинення Контракту можливе:

5.2.1. За угодою сторін.

5.2.2. З підстав, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

5.2.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим Контрактом.

5.3. Керівник може бути відсторонений від посади в наступних випадках:

5.3.1. Настання нещасного випадку на виробництві, що призвело до каліцтва або смерті.

5.3.2. Якщо дії або бездіяльність Керівника завдають шкоди комунальному майну, закріпленому за навчальним закладом.

5.3.3. З підстав, передбачених статтею 46 Кодексу законів про працю України.

5.3.4. З інших підстав, передбачених чинним законодавством.

5.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний без попередження за ініціативою Роботодавця до закінчення строку його дії:

5.4.1. За поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

5.5. Керівник може за своєю ініціативою розірвати цей Контракт до закінчення строку його дії:

5.5.1. У випадку прийняття Роботодавцем рішень, що обмежують чи порушують права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення результатів діяльності закладу.

5.5.2.У випадку хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за Контрактом та з інших причин.

5.6. У випадку дострокового розірвання Контракту відповідно до пунктів 5.4., 5.5. Розділу V цього Контракту інша Сторона повідомляється у письмовій формі за  2 місяці.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

6.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

VІІ. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей Контракт діє з «______» ____________ 20____ року по «______»_______ 20_____ року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

7.2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.

7.3. Цей контракт укладений українською мовою, на ___ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  

7.4. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей навчального закладу, наявних документів, справ та на підставі проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання-передачі.

 

VІІІ. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

            8.1. Відомості про навчальний заклад:

Повна назва: _____________________________________________________

Місцезнаходження:  _______________________________________________

________________________________________________________________

 

8.2. Відомості про Роботодавця:

Повна назва:  Олешинська сільська рада

Місцезнаходження: 31312 с. Олешин, вул. Козацька Хмельницького району

ПІБ керівника________________________________________________

 

8.3. Відомості про Керівника:

ПІБ ___________________________________________________________

Місце проживання (реєстрації) _______________________________________

номер службового телефону  _______________________

номер домашнього телефону _______________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий  _____________________________

__________________________________________________________________

 

Роботодавець

Керівник

 

________________
(підпис)

___________________
(підпис)

 
 

________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

          

                            Дата

           

Дата